Susţinerea tezei de doctor cu titlul Art jurnalismul în presa scrisă din Republica Moldova: funcții și conținut

Se anunţă susţinerea tezei de doctor
Pretendent – Laura TUGAREV
Conducător ştiinţific – doctor habilitat în științe ale comunicării, conferențiar universitar Georgeta STEPANOV
Consiliul ştiinţific specializat D 30.571.01– 02 din cadrul Universității de Stat din Moldova
Tema tezei Art jurnalismul în presa scrisă din Republica Moldova: funcții și conținut

Specialitatea 571.01 Jurnalism și procese mediatice

Data 29 iunie 2018
Ora 15.00
Local aula 421/bloc central al Universității de Stat din Moldova

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:
1. TUGAREV L. Speciile de alternativă în art jurnalism. În: Convergenţe Spirituale Iaşi-Chişinău, 2017, nr 12-13, pp. 108-113. ISSN 2343 – 9661;
2. TUGAREV L. Conținuturi și forme de expresie ale art jurnalismului. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internațională, 9-10 noiembrie 2017. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe sociale. Chişinău: CEP USM, 2017, pp. 28-31. 416 p. ISBN 978-9975-71-701-4.
3. STEPANOV G., TUGAREV L. Caracteristici ale art jurnalismului. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internațională, 9-10 noiembrie 2017. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe sociale. Chişinău: CEP USM, 2017, pp. 31-34. 416 p. ISBN 978-9975-71-701-4.
4. TUGAREV L. Reportajul cultural: aspecte definitorii și aserțiuni explicative. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2016, nr. 3 (93), pp.176-180. ISSN 1814-3199;
5. TUGAREV L. Știrea în art jurnalism. În: Valori ale mass mediei în epoca contemporană. Vol. VI. Coord. G. Stepanov, M. Tacu. Chişinău: CEP USM, 2016, pp. 169-175. 255 p. ISBN 978-9975-71-832-5;
6. TUGAREV L. Art jurnalismul online ca o nouă paradigmă. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internațională, 28-29 septembrie 2016. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe sociale. Chişinău: CEP USM, 2016, pp. 253-256. 318 p. ISBN 978-9975-71-813-4;
7. TUGAREV L., STEPANOV G. Blogcultura din Republica Moldova: problematică şi modalităţi specifice de exprimare. În: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Volumul II. Cahul: Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu”, 2016, pp. 479-481. ISBN 978-9975-914-90-1;
8. TUGAREV L. Arta interviului cultural: specific, conţinut şi tehnici de realizare. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2015, nr. 3 (83), pp. 24-28. ISSN 1814-3199;
9. TUGAREV L. Cadru de constituire a teoriilor moderne privind art jurnalismul. În: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației. Vol. I. Ştiinţe istorice şi sociale. Cahul: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, 2015, pp. 384-388. 451 p. ISBN 978-9975-914-98-7/ 978-9975-88-000-8;
10. TUGAREV L. Art jurnalism: funcții și conținut. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională, 10-11 noiembrie 2015. Rezumate ale comunicărilor. Științe Sociale. Chișinău: CEP USM, 2015, pp. 114-116. 285 p. ISBN 978-9975-71-704-5;
11. TUGAREV L. Art jurnalism: cadrul legal în domeniul culturii. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională, 10-11 noiembrie 2015. Rezumate ale comunicărilor. Seria Științe Sociale. Chișinău: CEP USM, 2015, pp. 15-18. 285 p. ISBN 978-9975-71-704-5;
12. TUGAREV L. Esența și particularitățile jurnalismului cultural. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internațională, 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe sociale. Chișinău: CEP USM, 2014, pp. 53-55. 306 p. ISBN 978-9975-71-569-0;
13. TUGAREV L. Aspecte privind interferența dintre comunicare și cultură. În: Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. Științe socioumanistice. Vol. II. Chișinău: CEP USM, 2014, pp. 87-93. 262 p. ISBN 978-9975-71-559-1.

REZUMATUL TEZEI
1. Problematica abordată: studiul condițiilor de manifestare a art jurnalismului în presa scrisă din Republica Moldova prin elucidarea funcțiilor, conținuturilor și formelor de expresie ale produselor de art jurnalism din publicațiile periodice autohtone generaliste și specializate.

2. Conținutul de bază al tezei. Teza constă din: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 218 titluri, 148 de pagini text de bază, 12 tabele și 9 anexe.
Primul capitol cuprinde analiza spațio-temporală a discursului istoriografic cu referire la art jurnalism, metodologia cercetării obiectului de studiu al tezei și abordările teoretico-conceptuale ale art jurnalismului. Tot aici, sunt identificate interferențele dintre comunicarea mediatică și cultură, precum și modul în care se implică jurnalismul în cultură și în artă, aspecte necesare pentru teoretizarea conceptului de art jurnalism.
Capitolul al doilea elucidează caracteristicile și funcțiile art jurnalismului contemporan și reliefează condițiile de manifestare a produselor culturale în publicațiile periodice generaliste și în cele specializate: locul materialelor de AJ în structura publicației periodice, amplasării lor în pagină, spațiului rezervat lor într-o ediție etc.
Capitolul al treilea abordează problema conținuturilor produselor de art jurnalism și formele de expresie pe care acestea le solicită. Capitolul în cauză este unul aplicativ, cuprinzând două mari subdiviziuni relevante: 1) analiza conținuturilor și formelor de expresie ale produselor de art jurnalism din presa generalistă și 2) analiza conținuturilor și formelor de expresie ale produselor jurnalistice din presa culturală.
Ultimul compartiment cuprinde concluziile generale şi recomandările ce au rezultat din cercetarea funcțiilor, conținuturilor și condițiilor de manifestare a art jurnalismului în presa scrisă din Republica Moldova.

3. Principalele rezultate obținute:
 Elucidarea locului și rolului art jurnalismului în presa scrisă din Republica Moldova;
 Identificarea caracteristicilor, funcțiilor și obiectului de reflectare a produselor autohtone de art jurnalism;
 Determinarea condițiilor de manifestare a art jurnalismului în publicațiile generaliste și în cele specializate;
 Demonstrarea specificului conținuturilor și formelor de expresie ale produselor de art jurnalism în publicațiile periodice generaliste și în cele specializate din Republica Moldova.