Jurnalism Analitic

Jurnalism Analitic

 Program de master de profesionalizare

 

Jurnalistica constituie o importantă sferă de activitate socială şi politică, un mijloc de informare şi de comunicare, un instrument ideal de formare şi de studiere a opiniei publice. Jurnalistica este domeniul care se ocupă cu procesele ce se produc în sectorul comunicaţional-mediatic şi are ca obiectiv principal examinarea, prin mijloacele ştiinţei, a câmpului mediatic în vederea optimizării modului lui de organizare şi funcţionare.

Este evident că pentru societăţile aflate în tranziţie de la un sistem totalitar la altul democratic, când se produc schimbări esenţiale şi în sectorul  comunicaţional – mediatic , nu numai de ordin organizatoric  dar şi conceptual, obiectivele pe care şi le propune ştiinţa jurnalistică depăşesc cadrul problemelor ce ţin doar de forma şi conţinutul mesajului comunicării, deşi, trebuie să menţionăm, că cercetarea  acestor aspecte rămân prioritare.

Astfel că necesitatea unor studii superioare de masterat de cercetare în domeniul jurnalismului este mai mult decât evidentă.

Perspective de amplasare în câmpul muncii: Deţinătorii diplomelor de master în domeniul jurnalismului analitic vor avea posibilitate să se angajeze în cadrul instituţiilor ştiinţifice şi organizaţiilor neguvernamentale din domeniul mass-media, preocupate de studierea fenomenului mediatic contemporan şi de perfecţionarea cadrelor pentru mass-media, în calitate de medialogi, treneri şi experţi media; în cadrul redacţiilor ziarelor şi revistelor, posturilor de radio şi televiziune în calitate de editorialişti, comentatori, analişti ai proceselor ce au loc în viaţa socio-economică a ţării; vor avea posibilitate să urmeze doctoratul la specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării.

 

Finalităţile programul de masteratul de cercetare (MP) „Jurnalism analitic”

Generice:

  • cunoaşterea, generalizarea şi interpretarea noilor teorii ale comunicării mediatice şi a doctrinelor moderne din domeniul ştiinţelor comunicării;
  • cunoaşterea şi aplicarea metodelor de cercetare cantitative şi calitative ale fenomenului mediatic contemporan, identificarea căilor şi metodelor de utilizare a rezultatelor obţinute în practica curentă a mass-media;
  • identificarea fenomenelor şi tendinţelor din domeniul mediatic-comunicaţional; stabilirea priorităţilor, ierarhizarea problematicii abordate;
  • cunoaşterea metodologiei cercetărilor în domeniul jurnalismului şi al ştiinţelor comunicării;
  • cunoaşterea şi identificarea tendinţelor de dezvoltare a vieţii economice, politice, culturale şi spirituale a societăţii şi reflectarea lor prin mijloacele mediatice.

 

Specifice:

  • realizarea proiectelor de cercetare a fenomenelor din domeniul jurnalismului şi al ştiinţelor comunicării;
  • adaptarea realizărilor ştiinţifice din domeniile conexe jurnalismului (sociologie, politologie, economie etc.) la procesul de monitorizare a proceselor social-politice, reflectate în presă;
  • însuşirea culturilor informaţionale adecvate, deprinderilor de apropiere analitică şi sintetică faţă de problemele investigate;
  • cunoaşterea tehnicilor de redactare a genurilor jurnalistice, modalităţile de utilizare a acestora în promovarea cât mai eficientă a mesajului publicistic;
  • cunoaşterea şi aplicarea principiilor de organizare eficientă a muncii colectivelor redacţionale; formarea capacităţilor şi deprinderilor necesare de punere în valoare a potenţialului de creaţie al membrilor echipelor redacţionale.