Mihail Guzun
E-mail msguzun@rambler.ru
Data naşterii: 10.05.1949


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
1966 – 1971: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie, Secţia Jurnalistică
1983 – 1987: Doctoratul în cadrul Universităţii de Stat din Moldova

Stagii ştiinţifice şi didactice:
6 – 17.05.1996; 16.02 – 9.03.1998: Universitatea Complutense din Madrid (Spania)
27.04 – 17.05.1997: Universitatea La Sapienza din Roma (Italia)
iunie 1999: Universitatea La Mediterranee din Marselle (Franţa)
noiembrie 2003: Şcoala Superioară de Jurnalism din Lille (Franţa)
noiembrie 2004: Şcoala Superioară de Jurnalism din Lille , filiala din Montpellier (Franţa)
ianuarie – februarie 2006: Missouri School of Journalism, University of Missouri, Columbia, USA
februarie 2014: Universitatea Passau, Germania

EXPERIENŢĂ:
1973 – 1982: Corespondent, şef-secţie, secretar general de redacţie, redactor-şef la Tinerimea Moldovei (ulterior Tineretul Moldovei)
1982 – 1983: Şef al secţiilor de creaţie ale Uniunii Jurnaliştilor din Moldova
1983 – 1992: Lector, lector superior la catedra Teoria şi practica presei, USM
1992-1999: Secretar ştiinţific al Comisiei Superioare de Atestare din Republica Moldova
1999 – 2002, 2010 – 2012: Decan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM
1999 – prezent: Conferenţiar universitar la catedra Jurnalism
2000-2003: Redactor-coordonator al ziarului „Universitatea” (USM)
2003 – prezent: Şef-catedră Jurnalism/ Director – departament Teoria şi practica Jurnalismului
Premii:
• Distins cu Medalia jubiliară „60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pentru contribuţii relevante în procesul de renaştere a sferei ştiinţei şi inovării.
• Distins cu Medalia „Meritul civic” (Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova din 11 decembrie 2012).
Alte activităţi:
Prezentarea comunicărilor în cadrul mai multor simpozioane şi conferinţe ştiinţifice organizate de Universitatea de Stat din Moldova, Uniunea Jurnaliştilor din Moldova, Centrul de Jurnalism Independent, Fundaţia SOROS- Moldova.

Varia:
• Membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova.
• Membru al L”Union Internationale de la Presse Francophone (UPF). Legitimaţie nr. MO 15570.
• Expert în domeniul funcţionării mass-media la UJ din Moldova, la Centrul de Jurnalism Independent, la Asociaţia „Accesul la informaţie” şi la fundaţia SOROS-Moldova.
Responsabil în cadrul Facultăţii:
• Membru al Consiliului profesoral al Facultăţii.
• Membru al Senatului USM.

• Participat la Seminarul internaţional în probleme de drept umanitar internaţional, organizat de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii Moscova, Sneghirí, septembrie 2000.
• Participat la Conferinţa anuală „Liberul acces la informaţie: legislaţie, practică, perspective”, organizată de Centrul „Acces-info”, Guvernul Republicii Moldova, Centrul Informaţional-analitic şi de prognozare al Parlamentului Republicii Moldova, Biblioteca Publică „B.P.Haşdeu” – Chişinău, 26-27 septembrie 2006 etc.
• Participat la conferinţe naţionale şi internaţionale consacrate fenomenului mediatic şi naţional contemporan.

Cursuri ţinute:
• Tehnologii ale activităţii reportericeşti;
• Jurnalismul de informare;
• Design-ul publicaţiilor periodice;
• Presa pentru tineret;
• Identitatea naţională şi mass -media;
• Metodologia investigaţiilor ştiinţifice;
• Relaţiile cu mass – media şi dezvoltarea aptitudinilor publicistice.
Calificare:
• Doctor în filologie (1988, teza „Tema militaro-patriotică în presa locală”)
• Conferenţiar universitar (1993)
• Conducerea tezelor de doctorat „Tendinţe ale evoluţiei interviului în presa contemporană” (Dorel Cosma, România); „Jurnalismul pentru Dezvoltare Umană în contextul educaţiei pentru valori” (doctorand Igor Guzun); „Tematica juridică în presă” (doctorand Elena Coloman).
Publicaţii:
Peste 40 de lucrări ştiinţifice, inclusiv:
1. Despre Patrie şi patriotism: Presa în structura educaţiei patriotice. – Chişinău: USM,1990.
2. Prezentarea grafică a publicaţiilor periodice. – Chişinău:USM, 1991.
3. Presa pentru tineret. – Chişinău: USM, 1993.
4. Toleranţa politică şi etnică din perspectiva mediatică. – Chişinău: CCRE „Presa”, 2005.
5. Recrudescenţa problematicii identităţii naţionale şi mass media // Moldova între Est şi Vest: identitatea naţională şi orientarea europeană. – Chişinău: CE USM „Captes”, 2001. P. 93-96.
6. Demersul publicistic cu efect mobilizator // Valori ale mass-media în epoca contemporană.-Chişinău:USM, 2003. P..38-47.
7. Identificarea… identităţii naţionale în lipsa suportului conceptual precis// Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol.II. –Chişinău: USM,2004. P. 8-10.
8. Viaţa politică, realitatea economică şi societatea în percepţia comunităţilor etnice din Republica Moldova// Etnobarometrul în Republica Moldova/ Institutul de Politici Publice. – Chişinău: Gunivas, 2006. P. 151-164.
9. Confruntări cu cenzura în presa din Republica Moldova// Cenzura în România/ coordonator Ilie Rad. Cluj-Napoca: Tribuna, 2012. Pag. 407-418.
10. Obiectivitate sau transparenţă?// Obiectivitatea în jurnalism/ Editor coordonator Ilie Rad. Bucureşti: Tritonic, 2012. Pag. 69-82.
11. Tranziţia, criza de valori şi identitatea naţională: de la incertitudine la redefinire (Cazul Republicii Moldova)// Europenizarea: faţetele procesului/ coordonator Victor Moraru. Chişinău: AŞM, 2013. Pag. 118-123.
12. Profesia de jurnalist: între vocaţie, opţiune şi tentaţia politicului// Realităţile politice şi realităţile mediatice/ coordonator Victor Moraru. Chişinău: AŞM, 2014. Pag. 38-45.