Vasile Malanețchi
E-mail: malanetski@gmail.com
Data naşterii: 20.03.1954


EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
1976: Facultatea de Filologie, Universitatea de Stat din Moldova;
1989-2000: Doctorat (finalizat), urmează susţinerea tezei cu tema „Procesul editorial din Republica Moldova în perioada de tranziţie.

EXPERIENŢĂ:
Junalism şi Ştiinţele Comunicării, Departamentul Istoria şi Teoria Jurnalismului

Alte activităţi:
2010
Conferinţa ştiinţifică “Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi şi cultivarea creativitîţii şi a inovării în procesul instruirii academice”, desfăşurată la 5 mai 2010 sub egida Departamentului Cercetare şi Inovare din cadrul Unuiversizăţii de Stat din Moldova.

2012
• Congresul V Internaţional de Istorie a Presei, desfăşurat la Universitatea de Stat din Moldova, în perioada 26-28 aprilie 2012, sub egida Asociaţiei Române de Istorie a Presei, cu tema „Mass-media – între document şi interpretare”.
• Conferinţa Naţională Ştiinţifico-Practice „Patrimoniul bisericesc – recuperarea tecutului”, dresfăşurată la 3 mai 2012 în organizarea Departamentului Construcţii, Restaurări şi Pictură al Mitropoliei Moldovei, Ministerului Culturii şi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
• Simpoziunul ştiinţifico-practic interuniversitar cu tema „Cultivarea limbii române în condiţiile comunicării actuale, organizat la 25 mai 2012 de Catedra Limba Română, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova.
• Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, organizată în perioada 25-26 septembrie 2012 la Universitatea de Stat din Moldova.
• Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare, organizată în perioada 25-26 septembrie 2012 la Universitatea de Stat din Moldova.
• Simpozion naţional de jurnalism, cu participare internaţională, cu tema „Obiectivitatea în jurnalismul românesc”, desfăşurat în perioada 19-20 octombrie 2012 în organizarea Departamentului de Jurnalism al Universităţii„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
• Simpozionul Naţional „Istorie, cultură, patrimoniu”, ediţia a V-a, desfăşurat în perioada 1-2 noiembrie 2012, la Iaşi, în organizarea Muzeului Literaturii Române (casa Vasile Pogor).

2013
• Conferinţa ştiinţifică „Radio Basarabia – revenire la adevăr”, desfăşurată în perioada 26-27 aprilie 2013 la Chişuinău în organizarea Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii de Stat din Moldova
• Congresul Naţional de Istorie a Presei, ediţia a VI-a, desfăşurat la Bucureşti în perioada 18-20 aprilie 2013 sub egida Asociaţiei Române de Istorie a Presei
• Conferinţa ştiinţifică „Integrare prin cercetare şi inovare”, desfăşurată în perioada 26-28 septembrie 2013 sub egida Departamentului Cercetare şi Inovare din cadrul Universizăţii de Stat din Moldova
• Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice „Noi abordări de reconsiderare a patrimoniului cultural şi natural în contextul strategiilor identitare”, desfăşurată la 23 octombrie 2013 la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău

2014
• Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi perspective de dezvoltare” desfăşurată la 15 mai 2014 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova în organizarea Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

Fondator de şcoli ştiinţifice: şcoala de editologie (în colaborare cu dr. conf. Mihai Lescu)
Publicaţii:
• Aspecte ale manipulării în activitatea editorială. (Repere conceptuale şi cazuri semnificative abordate în mass-media). – În culegerea „Valori ale mass-media”, CEP USM, Chişinău, 2009, pag. 57-84.
• Manipularea opiniei publice prin intermediul cărţii tipărite. (De ce şi cum guvernarea neocomunistă din Republica Moldova a recurs la falsificarea adevărului ştiinţific prin coţcării editoriale?). – În culegerea „Valori ale mass-media”, CEP USM, Chişinău, 2009, pag. 85-107.
• Sistemul editorial din Republica Moldova în perioada de tranziţie. – În culegerea „Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană”, CEP USM, Chişinău, 2009, pag. 205-206.
• Cadrul normativ al activităţii editoriale din Republica Moldova în perioada de tranziţie. – În volumul „Conferinţa ştiinţifică Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi şi cultivarea creativitîţii şi a inovării în procesul instruirii academice. 5 mai 2010. Rezumatele comunicărilor.
• Ştiinţe sociale. Chişinău, CEP USM, 2010, pag. 51-52.
• Cartea pe suport electronic. – În volumul Creşterea impactului cercetării şidezvoltarea capacităţii de inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM. 21-22 septembrie 2011. Rezumatele comuicărilor. Ştiinţe umanistice. Chişinău, CEP USM, 2011, pag. 105-108.
• Activitatea editorială în învăţământul universitar din Republica Moldova. – În volumul „Mass-media din Republica Moldova: tradiţie locală şi orizonturi europene. Materialele Simpozionului Ştiinţific Naţional desfăşurat la 24-25 noiembrie 2010 cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării”, CEP USM, Chişinău, 2012, pag. 253-268.
• Condiţia mass-media într-o societate subdezvoltată: câteva consideraţii pe marginea presei de limbă română din Republica Moldova. – În volumul „Mass-media: între document şi evocare. Tezele comunicărilor ştiinţifice ale participanţilor la Congresul Internaţional de istorie a presei, ediţia a V-a”. Chişinău, CEP USM, 2012, pag. 37-39.
• Planificarea tematică şi rostul ei în activitatea editorială. – În volumul „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. 25-26 septembrie 2012. Rezumatele comunicărilor. Chişinău, CEP USM, pag. 29-32.
• Editologia: esenţa şi locul disciplinei în cadrul ştiinţei despre carte. – În volumul „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. 25-26 septembrie 2012. Rezumatele comunicărilor. Chişinău, CEP USM, pag. 32-35.
• Pledoarii pentru o ştiinţă a editării cărţilor. – În culegerea „Conferinţa ştiinţifică Integrare prin cercetare şi inovare. 26-28 septembrie 2013. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe sociale, CEP USM, 2013, pag. 19-21.
• Sistemul editorial-poligrafic din Republica Moldova la începutul tranziţiei în viziunea unui expert european. – În volumul „Europenizarea: faţetele procesului”. Volum apărut sub egida Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (coord.: Victor Moraru), Chişinău, (Tipografia „Sirius”), 2013, pag. 200-205.
• Sociologia produsului editorial: esenţa şi locul disciplinei în cadrul ştiinţelor socioumane. – În vol. „Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale din 15 mai 2014”, CEP USM, Chişinău, 2014, pag. 238-246.