Istoric

FILE DIN LETOPISEŢUL FACULTĂȚII

JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

 

1966: La începuturile învăţământului jurnalistic în Moldova

 Bazele învățământului superior autohton pe domeniul jurnalismului au fost puse în anul 1966, când a fost anunţată, în premieră, admiterea la specialitatea „Jurnalistică”. Decizie de a iniția o nouă filieră de instruire profesională universitară a fost stimulată de creşterea în anii 50-60 ai secolului trecut a numărului de publicaţii periodice autohtone, precum şi de extinderea ariei de emisie a posturilor RTV moldovenești. Instruirea celor 25 de studenți-jurnaliști, admiși la studii în 1966, se realiza în cadrul Catedrei de literatură moldovenească a Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova, căreia i-a revenit sarcina organizării învăţământului universitar cu profil jurnalistic. În acelaşi an, din rândul studenţilor anului II de la aceeași Facultate, a fost constituită o grupă academică, care, de asemenea, urma să fie instruită pe filiera jurnalistică. Prima Catedra de Jurnalistică din RSSM a fost creată în anul 1969.

1969:  De la specializare la specialitate

În  primii ani de activitate, instruirea cadrelor pentru mass-media a fost pusă pe bază de specializare, iar apoi, în urma creării unei secţii autonome în cadrul Facultăţii de Filologie – de specialitate, primii absolvenţi obţinând calificarea de “filolog, învăţător de limbă şi literatură moldovenească, jurnalist”.

1980: De la secţie la facultate

Prima Facultatea de Jurnalistică din Moldova a fost fondată la 24 martie 1980 și includea trei catedre: Catedra de Teorie şi Practică a Presei, Catedra de Istorie a Presei și Catedra de Redactare şi Activitate Editorială. Primul decan al Facultății de Jurnalistică a fost Gheorghe Gorincioi, doctor, conferențiar universitar.

Chiar de la început, procesul de învăţământ a fost asigurat de specialişti de înaltă calificare, care dispuneau de o bogată experienţă de activitate în mass-media şi în sistemul învăţământului superior. Printre ei erau: Dumitru Coval, doctor în filologie; Vasile Pojoga, doctor în filologie; Andrei Ocorocov, doctor în ştiinţe istorice; Valentin Clobuţchii, doctor în ştiinţe istorice, Ion Mocreac, doctor în filologie; Boris Vizitiu, doctor în ştiinţe tehnice; Stanislav Orlov, doctor în ştiinţe istorice; Irina Zatuşevskaya, doctor în filologie; Ana Monastârskaya, doctor în filologie; Procopie Cravţov, lector superior; Valentin Partos, lector etc. Specializarea studenților se realiza pe trei dimensiuni: presa scrisă, radio și TV, activitate editorială.

Așadar, crearea facultăţii a contribuit substanţial la optimizarea practicii de instruire a cadrelor pentru sectorul mediatic,  procesul de învăţământ fiind corelat cu cerinţele domeniului în care urmează să se încadreze studentul şi potenţialul absolvent.

1993: de la instruirea pe un singur domeniu la formarea profesională pe mai multe domenii

În anul 1993 Facultatea de Jurnalistică asimilează  Facultatea de Biblioteconomie şi Bibliografie, inițiind instruirea profesională la specialitatea Biblioteconomie, Asistenţă informaţională şi Arhivistică

1995: Redenumirea facultăţii în Facultate de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
În anul 1995, în rezultatul instituirii unor noi specialități, precum Comunicarea Socială și Comunicarea Instituțională, facultatea este redenumită în  Facultate de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării.

                                           Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării la vărsta maturităţii

Instruirea profesională la FJȘC se realizează la secţia cu frecvenţă  şi la cea cu frecvenţă redusă, fiind organizată în trei cicluri:

 1. Studii de Licență, cu o durată de 3 ani pentru secția cu frecvență și 4 ani pentru secția cu frecvenţă redusă.
 2. Studii de Master, cu o durată de 2 ani (instruirea fiind doar cu frecvență).
 3. Studii de Doctorat, cu o durată de 3 ani pentru secția cu frecvență și 4 ani pentru secția cu frecvenţă redusă.

În prezent, instruirea mediatic-comunicațională se realizează la specialitățile:

 1. Jurnalism și procese mediatice, ocupațiile tipice pentru absolvenții acestui program, fiind: reporter; redactor-prezentator radio şi TV; moderator radio şi TV; crainic radio şi TV; corespondent titular; fotoreporter; redactor presă scrisă, radio, TV; comentator; analist media; jurnalist de investigație; administratori de portaluri informaţionale.
 2. Comunicare și relații publice, ocupațiile tipice pentru absolvenții acestui program, fiind: lucrător al serviciului de comunicare şi imagine; creator de imagine; specialist în relaţii publice; purtător de cuvânt la instituţiile publice; referent; lucrător al serviciului de presă; agent reclamă publicitară.
 3. Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică, ocupațiile tipice pentru absolvenții acestui program, fiind: bibliograf; bibliotecar; coordonator de proiecte comunitare; administrator de servicii de informaţii publice; gestionar de servicii de informare.

Oferta didactică a Facultății include și alte specialități, precum: Tehnologia comunicării infodocumentare, Servicii informaționale și socioculturale și Activitate editorială.

Misiunea programelor de studii Jurnalism și procese mediatice; Relații publice și publicitate; Biblioteconomie, Asistență Informațională și Arhivistică rezidă în pregătirea specialiștilor universali, pentru toate tipurile de instituții mediatic-comunicaționale, care, prin nivelul lor de competență, să poată concura, eventual, pe piața muncii din țară și de peste hotarele ei. De asemenea, misiunea programelor este să ofere studenților o pregătire aprofundată, de înalt nivel ştiinţific în ceea ce privește activitățile funcționale ale instituțiilor mediatic-comunicaționale și activitățile conceptuale ale producției de carte și celei jurnalistice, atât în plan teoretic, cât şi în plan practic-aplicativ.

Obiectivele programelor sunt orientate spre (1) examinarea unor concepte, paradigme şi mecanisme specifice diverselor instituţii mediatic-comunicaționale, (2) transpunerea memoriei și practicii profesionale în termeni intelectuali, (3) integrarea acestora într-un sistem coerent, ce ar asigura pregătirea profesioniştilor de înaltă calificare, în corespundere cu standardele internaționale ale jurnalismului de calitate, care, prin nivelul lor de competență, să poată:

 • aplica instrumentele jurnalistice necesare procesului de mediatizare a realității;
 • realiza produse mediatice întru satisfacerea necesităţilor informaţionale ale societăţii;
 • asigura dreptul fiecărui cetăţean la informaţie;
 • promova pluralismul de opinii;
 • asigura circulaţia nestingherită a ideilor, concepţiilor, teoriilor;
 • crea un mediu favorabil pentru controlul din partea comunităţii a activităţii autorităţilor publice;
 • proiecta, construi și/sau media dialogul social;
 • stimula procesele de dezvoltare continuă a principiilor democratice de convieţuire social-politică.
 • pune în valoare fenomenele şi procesele ce se produc în sectorul comunicaţional-mediatic şi are ca obiectiv principal.

Obiectivele formării specialistului în domeniul jurnalismului și informării răspunde cerinţelor în ascensiune ale persoanei, în particular, şi societăţii, în ansamblu, de a deţine informaţie veridică, actuală, completă şi obiectivă privind faptele, evenimentele şi fenomenele social-politice, economice și culturale din sfera locală, naţională şi internaţională.

Conceptul programelor de studii Jurnalism și procese mediatice; Relații publice și publicitate; Biblioteconomie, Asistență Informațională și Arhivistică. Formarea viitorilor specialişti în domeniul jurnalismului și informării se realizează prin corelarea a patru entități de formare profesională: discipline fundamentale, generale, de specialitate și de orientare socio-umanistică. Componenta disciplinelor fundamentale și a celor generale sunt obligatorii pentru toți studenții. Componenta disciplinelor de orientare socio-umanistică și, în marea ei majoritate, cea a disciplinelor de specialitate oferă studenților posibilitatea de a-și alege, în funcție de interesele lor profesionale, disciplinele pe care le vor studia ulterior (din pachetele opționale propuse în planul de învățământ), componentele respective asigurând proiectarea traseurilor individuale de formare profesională a studenților.

Programele de studii propun o viziune integrată asupra studiilor, în care se regăsesc atât obiective educaționale generale, ce pun în valoare conceptul de „specialist universal”, cât și obiective specifice unor branșe înguste de formare profesională. Relevanța acestora rezidă în caracterul lor multidimensional, care oferă posibilități de formare, în același timp, a culturii generale și a celei profesionale, a competențelor de creație și a celor de cercetare, aspect corelat/ajustat la prevederile Cadrului European al Calificărilor.

Cunoștințele și competențele profesionale sunt dobândite în cadrul unor activităţi de formare profesională complexe, accentul fiind pus, în special, pe proiectele profesionale. Din această perspectivă, timpul alocat contactului indirect, necesar pentru realizarea activității individuale a studentului este folosit, în special, pentru (1) investigarea evenimentelor (în timp și în spațiu real) care urmează a fi analizate; (2) conceperea și elaborarea materialelor promoționale, a comunicatelor de presă și a celor jurnalistice; (3) activități de cercetare a fenomenelor mediatic-comunicționale; (4) producerea propriu-zisă: conceperea și elaborarea produselor complexe: campaniilor publicitare, ziarelor, buletinelor/jurnalelor de știri, a emisiunilor specializate RTV, evenimentelor culturale etc.

Proiectele profesionale ale studenților, realizate în cadrul activităților curricualare și extracurriculare de la FJȘC, pot fi:

–   audiate la postul de radio on-line Unda Liberă-Terrabit”(www.undalibera.md);

– vizualizate pe pagina de Facebook a specialității Jurnalism și procese mediatice  (https://www.facebook.com/groups /183465155037504/); pe cea a Consiliului Studenților din Mass-media (https://www.facebook.com/consiliulstudentilordinmassmediausm/) și pe cea de Youtube a Facultății (https://www.youtube.com/watch?v=Z12BAonp5_Y)

Conceptul ofertei educaţionale a FJȘC se modifică permanent, în funcție de noile tendințe în domeniu și de cerințele pieței muncii. Consultarea cu părțile interesate (angajatori, studenți, cadre didactice ) în scopul adaptării programelor de studiu și se realizează prin:

 • discuţii anuale dintre coordonatorii stagiilor de practică de la Facultate cu managerii de la toate instituțiile de presă, în care își realizează stagiile de practică studenții;
 • dezbateri publice cu participarea cadrelor didactice, studenților și jurnaliștii-practicieni din diferite tipuri de instituții media;
 • dezbateri privind eficiența programului de studiu, organizate cu studenții anului III și cu masteranzii (care sunt licențiați în jurnalism);
 • focus-grupuri ale studenților.

Absolvenții programelor de studii Jurnalism și procese mediatice; Relații publice și publicitate; Biblioteconomie, Asistență Informațională și Arhivistică obţin titlul de Licenţiat în Jurnalism şi informare și deţin următoarele competențe  generale: comunicarea informaţiilor, ideilor, problemelor şi soluţiilor din domeniul profesional în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională; utilizarea şi aplicarea cunoştinţelor şi a metodologiilor de explicare a lumii înconjurătoare; rezolvarea situaţilor profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora. Totodată, absolvenții fiecărui program de studii dețin și competenţe specifice, așa precum:

 • cunoaşterea cadrului legislativ, deontologic și a obligațiilor funcționale ale diferitor categorii de specialiști;
 • cunoaşterea principiilor de funcţionare a instituţiilor mediatic-comunicaționale şi de organizare a producerii media;
 • aplicarea tehnicilor tradiționale și online de căutare, de colectare, de triere și de validare a informației în procesul de documentare;
 • conceperea, elaborarea, realizarea, produselor mediatice, promoționale și informaționale;
 • aplicarea principiilor de machetare şi de editare a ziarelor și revistelor, de programare/montare şi de difuzare a emisiunilor radiofonice, televizate și online, de organizare a campaniilor publicitare și a evenimentelor culturale;
 • gestionarea, organizarea și evaluarea campaniilor de monitorizare a activității instituţiilor mediatic-comunicaționale;
 • utilizarea strategiilor și tehnicilor tradiționale și a tehnologiilor informaționale în stabilirea agendei instituțiilor din domeniu;
 • realizarea cercetărilor aplicative în domeniul jurnalismului și informării.

Parteneriate didactice și de cercetare. De-a lungul activității sale, FJȘC a realizat mai multe proiecte didactice și de cercetare, dezvoltând relații de parteneriat cu:

– facultăți similare din: Lille, Franţa; Columbia, Missouri, SUA; Kiev, Ukraina; Pasau și Bremen, Germania; Iași, București, Pitești, Timișoara, Sibiu, Constanța, Cluj-Napoca, România; Moscova și Sankt-Petersburg, Rusia; Rona, Italia; Madrid, Spania etc.;

– organizații neguvernamentale pe domeniul media din țară: Asociația Presei Independente, Centru de Investigații Jurnalistice, Centru pentru Jurnalism Independent; Consiliul de Presă din RM, APEL etc.;

– organizații de profil din piața muncii: posturi RTV, ziare, reviste, agenții și portaluri de știri, agenții de publicitate, biblioteci etc.

                                         FACULTATEA JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII a USM

IERI a fost:

Prima instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova pe domeniul jurnalismului şi al relaţiilor publice;

Fondatoare a primului post de radio de divertisment din Republica Moldova „Unda Liberă”;

Unica facultate de profil din ţară care a avut reprezentanţi în echipa de jurnalişti la Jocurile Olimpice din Socy, în 2014;

Alma mater pentru cei mai de vază exponenţi ai spaţiului mediatic-comunicaţional autohton.

AZI este:

Unica instituţie de profil din Republica Moldova care are propriul post de radio on-line studenţesc „Unda Liberă Terrabit”;

Unica facultate de jurnalism din ţară care are un studio TV studenţesc;

Unica facultate de profil care dispune de un Centru editorial-poligrafic;

Unica instituţia de învăţământ superior care oferă:

 • cele mai de calitate servicii educaţionale
 • cele mai progresiste metode de formare profesională
 • cele mai mari perspective de a deveni jurnalist
 • cele mai atractive oferte de angajare în instituţiile mediatice din ţară şi de peste hotare.

MÂINE…

Mâine FJȘC poate fi facultatea ta, iar tu – studentul nostru.

Alege să fii viitorul FACULTĂȚII JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII