Admitere Licenţă


Acte Necesare

Înscrierea la concursul de admitere se face în baza cererii, la care se vor anexa următoarele documente:

 1. actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
 2. certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii. În funcţie de specialitate /domeniu de formare profesională.
 3. diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale la discipline de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort;
 4. 4 fotografii 3×4 cm;
 5. adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, care au statut de copil orfan;
 6. certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de invaliditate al candidatului sau al părinţilor acestuia;
 7. certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 8. certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale copiilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 9. confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 10. extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 11. certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;
 12. recomandarea direcţiei de învăţământ a autorităţii administraţiei publice locale sau adeverinţa de la locul de muncă al părinţilor – cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialităţile din cadrul domeniului general de studiu Ştiinţe ale educaţiei;
 13. copia buletinul de identitade al candidatului
 14. copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
 15. chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul), o copie a vizei domiciliului permanent al lor sau al parinţilor, livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

Candidaţii la admiterea în instituţiile de învăţămînt superior, absolvenţi ai instituţiilor preuniversitare din raioanele de est şi mun. Bender, care nu dispun de acte de identitate emise de autorităţile Republicii Moldova, vor fi admişi pentru participare la concursul de admitere în baza certificatului de naştere, însoţit de un alt document cu fotografie.